VEDTÆGTER FOR RØNNEDE GOLF KLUB

 

 

§1 Navn, hjemsted og formål

 

stk.1 Klubbens navn er Rønnede Golf Klub.

 

stk.2 Klubbens hjemsted er Faxe Kommune.

 

stk.3 Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, samt at udbrede kendskabet til golf.

 

stk.4 Klubben ejer og forestår driften af et golfbaneanlæg med tilhørende faciliteter, og organiserer de dertil hørende idrætslige aktiviteter, så klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under bedst mulige forhold.

 

 

§2 DGU

 

stk.1 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og den lokale Idrætsunion, såfremt en sådan findes.

 

 

§3 Medlemmer

 

stk.1 Der kan optages såvel aktive som støttemedlemmer.

 

stk.2 Kun personer kan optages som medlemmer.

 

stk.3 Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. Sekretariatet fører ventelisterne.

 

 

§4 Kontingent, depositum og indskud

 

stk.1 Kontingent, depositum og indskud fastsættes af bestyrelsen og gælder for et helt regnskabsår, dvs. perioden 1. januar til 31. december. Kontingentet, depositummet og indskuddets størrelse og opkrævning fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og meddeles senest den 1. december året før ikrafttræden.

 

stk.2 Overgang fra aktiv til støttemedlemskab sker med 14 dages varsel til den 31. december efter skriftlig anmodning pr. brev eller e-mail og skal have en varighed på mindst 12 måneder. Bagmærke og DGU-kort indsendes til klubbens sekretariat. Støttemedlemmer har ingen rettigheder.

 

stk.3 Det indbetalte depositum, som står til sikkerhed for klubbens eventuelle krav mod medlemmet, afregnes overfor medlemmet 3 måneder efter medlemskabets ophør. Depositum er uforrentet.

 

 

§5 Restancer, eksklusion og udmeldelse

 

stk.1 3 måneders restance med kontingent, depositum eller indskud medfører eksklusion. Bestyrelsen kan dispensere herfra. Ved for sen betaling opkræves et gebyr samt renter efter gældende regler.

 

stk.2 Eksklusion medfører ikke bortfald af forpligtelsen til at betale restancer.

 

stk.3 Den ekskluderede kan i indtil ½ år efter eksklusionen genoptage sit medlemskab mod at betale restancer, kontingent for eksklusionsperioden, eventuelt resterende depositum og indskud samt eventuelle inddrivelsesomkostninger.

 

stk.4 Medlemskabet er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt pr. brev eller e-mail med mindst 14 dages varsel til den 31. december. Ved eksklusion eller opsigelse af medlemskab tilbagebetales indskud ikke.

 

 

§6 Generalforsamlinger

 

stk.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes på klubbens hjemsted hvert år senest i marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med mindst 2, højst 4 ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside, samt ved e-mail til den af medlemmet opgivne e-mailadresse. Kun hvis medlemmet specifikt til klubsekretariatet har bedt om skriftlig indkaldelse sendes en sådan.

 

stk.3 Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent.

 

stk.4 Stemmeberettigede er kun personligt myndige og aktive medlemmer, der hver har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ingen kan afgive mere end 2 stemmer ifølge fuldmagt.

 

stk.5 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

stk.6 På ethvert stemmeberettigede medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

 

stk.7 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg holdes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

 

stk.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

 

stk.9 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 5 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal ske på samme måde og med samme varsel som indkaldelse til en ordinær generalforsamling.

 

stk.10 På generalforsamlingen skal føres en forhandlingsprotokol, som skal underskrives af dirigenten.

 

 

§7 Generalforsamlingsdagsorden

 

stk.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

A. Valg af dirigent og stemmetællere

B. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

C. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

D. Evt. indkomne forslag

E. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

F. Valg af revisor og evt. revisor-suppleant

G. Eventuelt

 

stk.2 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

§8 Bestyrelse

 

stk.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, idet der afgår 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

 

stk.2 Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.

 

stk.3 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

 

stk.4 I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling.

 

 

§9 Bestyrelsesbeslutninger

 

stk.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 

stk.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

stk.4 Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol.

 

 

§10 Ledelse

 

stk.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

 

stk.2 Klubben tegnes af a. formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller b. af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

stk.3 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

 

stk.4 Salg, køb og pantsætning af fast ejendom kan kun ske med en generalforsamlings godkendelse.

 

stk.5 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser, hæfter alene klubbens formue.

 

 

§11 Udvalg

 

stk.1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

 

stk.2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.

 

stk.3 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og angiver retningslinjerne for udvalgsarbejdet.

 

 

§12 Regnskab

 

stk.1 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

stk.2 Det reviderede regnskab (årsrapport) fremlægges i klubben samtidigt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

stk.3 Klubbens revisor skal være en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

 

§13 Golfregler m.m.

 

stk.1 Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks idræts-forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

 

stk.2 Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

 

stk.3 For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union’s godkendelse fastsatte lokale regler.

 

stk.4 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicap-turneringer og -matcher sker iht. det af DGU fastsatte slope-system.

 

stk.5 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.

 

stk.6 Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg. Afgørelsen af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

 

 

§14 Opløsning

 

stk.1 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

stk.2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 2 ugers varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

 

stk.3 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

 

stk.4 Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2015.

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk