VEDTÆGTER FOR RØNNEDE GOLF KLUB

 

 

 

§1 Navn, hjemsted og formål

 

stk.1 Klubbens navn er Rønnede Golf Klub.

 

stk.2 Klubbens hjemsted er Faxe Kommune.

 

stk.3 Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, samt at udbrede kendskabet til golf.

 

stk.4 Klubben ejer og forestår driften af et golfbaneanlæg med tilhørende faciliteter, og organiserer de dertil hørende idrætslige aktiviteter, så klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under bedst mulige forhold.

 

 

§2 DGU

 

stk.1 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og den lokale Idrætsunion, såfremt en sådan findes.

 

 

§3 Medlemmer

 

stk.1 Der kan optages såvel aktive som støttemedlemmer.

 

stk.2 Kun personer kan optages som medlemmer.

 

stk.3 Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. Sekretariatet fører ventelisterne.

 

 

§4 Kontingent, depositum og indskud

 

stk.1 Kontingent, depositum og indskud fastsættes af bestyrelsen og gælder for et helt regnskabsår, dvs. perioden 1. januar til 31. december. Kontingentet, depositummet og indskuddets størrelse og opkrævning fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og meddeles senest den 1. december året før ikrafttræden.

 

stk.2 Overgang fra aktiv til støttemedlemskab sker med 14 dages varsel til den 31. december efter skriftlig anmodning pr. brev eller e-mail og skal have en varighed på mindst 12 måneder. Bagmærke og DGU-kort indsendes til klubbens sekretariat. Støttemedlemmer har ingen rettigheder.

 

stk.3 Det indbetalte depositum, som står til sikkerhed for klubbens eventuelle krav mod medlemmet, afregnes overfor medlemmet 3 måneder efter medlemskabets ophør. Depositum er uforrentet.

 

stk.4 Såfremt depositum ikke er forlangt udbetalt senest 18 måneder efter medlemskabets ophør tilfalder depositum til klubben.

 

 

§5 Restancer, eksklusion og udmeldelse

 

stk.1 3 måneders restance med kontingent, depositum eller indskud medfører eksklusion. Bestyrelsen kan dispensere herfra. Ved for sen betaling opkræves et gebyr samt renter efter gældende regler.

 

stk.2 Eksklusion medfører ikke bortfald af forpligtelsen til at betale restancer.

 

stk.3 Den ekskluderede kan i indtil ½ år efter eksklusionen genoptage sit medlemskab mod at betale restancer, kontingent for eksklusionsperioden, eventuelt resterende depositum og indskud samt eventuelle inddrivelsesomkostninger.

 

stk.4 Medlemskabet er bindende for et år, og udmeldelse samt ønske om overgang til billigere medlemskategori kan kun ske skriftligt pr. brev eller e-mail med mindst 14 dages varsel til den 31. december. Ved eksklusion eller opsigelse af medlemskab tilbagebetales indskud ikke.

 

 

§6 Generalforsamlinger

 

stk.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes på klubbens hjemsted hvert år senest i marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med mindst 2, højst 4 ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside, samt ved e-mail til den af medlemmet opgivne e-mailadresse. Kun hvis medlemmet specifikt til klubsekretariatet har bedt om skriftlig indkaldelse sendes en sådan.

 

stk.3 Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent.

 

stk.4 Stemmeberettigede er kun personligt myndige og aktive medlemmer, der hver har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ingen kan afgive mere end 2 stemmer ifølge fuldmagt.

 

stk.5 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

stk.6 På ethvert stemmeberettigede medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

 

stk.7 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg holdes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

 

stk.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

 

stk.9 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 5 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal ske på samme måde og med samme varsel som indkaldelse til en ordinær generalforsamling.

 

stk.10 På generalforsamlingen skal føres en forhandlingsprotokol, som skal underskrives af dirigenten.

 

 

§7 Generalforsamlingsdagsorden

 

stk.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

A. Valg af dirigent og stemmetællere

B. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

C. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

D. Evt. indkomne forslag

E. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

F. Valg af revisor

G. Eventuelt

 

stk.2 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

§8 Bestyrelse

 

stk.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, idet der afgår 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

 

stk.2 Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.

 

stk.3 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

 

stk.4 I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling.

 

 

§9 Bestyrelsesbeslutninger

 

stk.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 

stk.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

stk.4 Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol.

 

 

§10 Ledelse

 

stk.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

 

stk.2 Klubben tegnes af a. formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller b. af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

stk.3 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

 

stk.4 Salg, køb og pantsætning af fast ejendom kan kun ske med en generalforsamlings godkendelse.

 

stk.5 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser, hæfter alene klubbens formue.

 

 

§11 Udvalg

 

stk.1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

 

stk.2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.

 

stk.3 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og angiver retningslinjerne for udvalgsarbejdet.

 

 

§12 Regnskab

 

stk.1 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

stk.2 Revideret regnskab (årsrapport) fremlægges i klubbens sekretariat forud for generalforsamlingen.

 

stk.3 Klubbens revisor skal være en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

 

§13 Golfregler m.m.

 

stk.1 Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks idræts-forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

 

stk.2 Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

 

stk.3 For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union’s godkendelse fastsatte lokale regler.

 

stk.4 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicap-turneringer og -matcher sker iht. det af DGU fastsatte slope-system.

 

stk.5 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.

 

stk.6 Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg. Afgørelsen af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

 

 

§14 Opløsning

 

stk.1 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

stk.2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 2 ugers varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

 

stk.3 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

 

stk.4 Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

 

 

---

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. marts 2022.

 

 

Jakob Juul Christensen

Dirigent

 

 

 

Privatlivspolitik for Rønnede golf klub

 

Den 23. Maj 2018

 

 

 

 

 

I forbindelse med dit medlemskab i Rønnede golf klub behandler vi en række oplysninger om dig.

 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Rønnede golf klub.

 

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Rønnede golf klub. Vi videre sælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

 

 

Rønnede golf klub er dataansvarlig.

 

Rønnede golf klub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Rønnede golf klub kan kontaktes her:

 

Rønnede golf klub

 

Symbiosen 2, 4683 Rønnede.

 

CVR-nr:33 52 85 07

 

Telefon: 44 40 09 07

 

Mail: info@ronnedegolfklub.dk

 

 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Rønnede golf klub.

 

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Rønnede golf klub, hvilket omfatter:

 

orientering om Rønnede golf klubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad.

 

håndtering af adgang til spil på banen.

 

registrering af score.

 

turneringsplanlægning og – afvikling.

 

håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.

 

opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent.

 

afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.

 

brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer.

 

administration af frit spils aftale.

 

registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset.

 

administration af Golfhæftet.

 

udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.

 

opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmulighed.

 

hvis du som frivillig indtræder i Rønnede golf klubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon [og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig

 

 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1b, idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt aftale, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Rønnede golf klub. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

 

 

 

Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler personoplysninger på:

 

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

 

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap.

 

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 

 

 

 • Greenfee gæster

 

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap.

 

 

 

 • Endagsgæster

   

  Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

   

  Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

   

 • Gavegivere

   

  Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af [navn] samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.

   

   

                                                                 

   

                

 

Deling af dine persondata

 

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 

Golfbox.

 

Økonomisystem.

 

 IT firma

 

Betalingsservice med henblik på betalingsformidling.

 

Andre medlemmer i klubben.

 

Journalister der dækker turneringer.

 

Bank.

 

Politiet når vi indhenter børneattester.

 

Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

 

Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling

 

Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet.

 

Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer.

 

 

 

 

 

 

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

 

Personoplysningerne behandlet af Rønnede Golf Klub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

 

 

 

Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

 

 

Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder påwww.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dkhttp://www.datatilsynet.dk/.

 

Revidering af privatlivspolitikken

 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer. 

 

 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk